Seuran toimintasäännöt

Tapanilan Erä r.y. Toimintasäännöt

________________________________________________________________________________

 

1. Nimi, kotipaikka, toiminta-alue, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura, nimi on Tapanilan Erä r.y. Seuran kotipaikka on Helsinki. Seuran toiminta-alue on pääkaupunkiseutu. Seura on perustettu syyskuun 6. päivänä 1933. Seuran kieli on suomi.

 

2. Seuran tarkoitus Seuran tarkoituksena on harjoittaa ja edistää liikuntakasvatusta sen toiminta-alueella ja edistää toiminta-alueensa kaikkien ikäryhmien ihmisten hyvinvointia. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Seuran toiminnassa painotetaan monipuolista liikuntaa vauvasta – vaariin. Monilajiseura harraste- ja kilpaliikkujille.

 

3. Tarkoituksen toteuttaminen Seura toteuttaa tarkoitustaan tarjoamalla jäsenilleen - kunto- ja terveysliikuntaa, - kilpailutoimintaa, - valmennus- ja harjoitustoimintaa, - nuorisotoimintaa, - iltapäiväkerhotoimintaa, - koulutustoimintaa, - kursseja sekä - muuta samantapaista toimintaa seuran tarkoituksen toteuttamiseksi. Seura edistää liikuntakulttuuria kiinnittämällä esitysten, hakemusten ja aloitteiden kautta toimintaalueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikunnan kehittämiseen. Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita. Seura voi hankkia varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestämällä huvitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia, harjoittaa kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemustoimintaa sekä välittää voittoa tavoittelematta jäsenilleen liikunta- ja urheiluvälineitä ja -asusteita. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

 

4. Seuran jäsenyydet Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen ja yhteisöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

 

5. Seuran jäsenet Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Seura pitää lakien ja säädösten edellyttämää jäsenrekisteriä.

 

6. Seurasta eroaminen Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kalenterivuoden loppuun asti.

 

7. Jäsenten erottaminen ja muut kurinpitotoimet Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen tai epäasialliseen toimintaan. Hallitus voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä tai sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tiedoksi viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle sähköpostilla, josta saatu automaattinen vastaanottokuittaus. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

8. Liittymis- ja jäsenmaksut Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta, jos hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

 

9. Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta seuran virallisilla internetsivuilla

 

10. Kevät- ja syyskokous Kevätkokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle a puheenjohtaja b sihteeri c kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

7. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevätkokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä seuran hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

8. Kokouksen päättäminen.

 

Syyskokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle a puheenjohtaja b sihteeri c kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Päätetään, mitkä toiminnot ja urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena.

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruus.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.

8. Valitaan joka kolmas vuosi erovuorossa oleva hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi sekä yksi varapuheenjohtaja vuorovuosin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi seuran täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta.

9. Valitaan seuraaviksi kahdeksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen kolme jäsentä erovuorossa olevien tilalle.

10. Valitaan tilintarkastaja, varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

11. Vahvistetaan puheenjohtaja ja jäsenet hallituksen esityksestä kutakin seuran ohjelmassa olevaa liikunta- tai urheilulajia edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

12. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat. Asioista, joita seuran jäsenet haluavat syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä seuran hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

13. Kokouksen päättäminen.

 

11. Seuran ylimääräinen kokous Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

 

12. Kokousten pöytäkirjat Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

13. Äänestys Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä, kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

 

14. Seuran hallinto Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu kolmeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja, kahdeksi toimintavuodeksi valitut kaksi varapuheenjohtajaa ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä. Varapuheenjohtajat ovat erovuoroisia vuoro vuosittain. Hallituksen jäsenistä on puolet erovuoroisia vuosittain. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta toiminnanjohtajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Molempien varapuheenjohtajien ollessa saapuvilla johtaa puhetta toimikautensa toista vuotta toimiva varapuheenjohtaja, jota myös ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi nimitetään. Toimikautensa ensimmäistä vuotta toimivaa varapuheenjohtajaa nimitetään toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvomana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukainen toiminta toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset.

4. Johtaa, valvoa ja kehittää seuran toimintaa.

5. Vastata seuran taloudesta.

6. Perustaa seuralle tarvittavat jaostot sekä muut toimielimet ja päättää niiden toimivallasta sekä vahvistaa jaostojen toimintasäännöt.

7. Pitää seuran jäsenluetteloa.

8. Tehdä seuran vuosikertomus ja tilinpäätös.

9. Tehdä toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.

10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.

12. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.

14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

 

15. Seuran tilivuosi Seuran tilivuosi on kalenterivuosi.

 

16. Nimenkirjoittajat Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja yhdessä tai joku heistä toiminnanjohtajan kanssa. Nimenkirjoittajien tulee olla täysi-ikäisiä.

 

17. Jaostot Jaostot voivat päättää omasta toiminnastaan seuran hallituksen hyväksymien toimintaohjeiden puitteissa. Jaostojen tekemät oikeustoimet on alistettava hallituksen vahvistettavaksi.

 

18. Sääntöjen muuttaminen Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

 

19. Seuran purkaminen Ollakseen pätevä, on päätöksen seuran purkamisesta saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

 

20. Seuran varojen luovuttaminen Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 

21. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.